Moeilijk werken op de sterk hellende dijk van de Grote Kreek - Foto: Ludo Benoy

Grote Kreek - schapenbegrazing voor meer vlinders


dinsdag 31 januari 2017

Op 1 juni 2014 ging het soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven van start. Het was het eerste (en tot hiertoe het enige) gebiedsgerichte beschermingsprogramma dat door minister Joke Schauvliege werd goedgekeurd. Het heeft betrekking op 14 ‘paraplusoorten’ waarvoor specifieke beheer- en beschermingsmaatregelen worden uitgevoerd. Die maatregelen komen op hun beurt ten goede aan een hele reeks aanverwante soorten.

Eén van deze paraplusoorten is het bruin blauwtje, een klein vlindertje dat het goed doet in ‘droge schrale graslanden’. Een aangepast beheer (maaien, hakhoutbeheer, begrazing door schapen) moet voorkomen dat deze schrale vegetaties verruigen. Daar hebben niet alleen de bruine blauwtjes hun voordeel mee. Zandbijen, loopkevers, sprinkhanen en natuurlijk ook andere vlinders - zoals de zeldzame argusvlinder, die een voorliefde hebben voor ijle vegetaties met open plekken die snel opwarmen, vinden er een geschikt leefgebied.

Deze werken worden door het Havebedrijf deels uitbesteed aan externe aannemers. Maar de vrijwilligers van NAN steken hiervoor eveneens hun handen uit de mouwen.

De voorbije maanden werden door onze vrijwilligersploeg groene tornado’s de jonge wilgen afgezet op de dijken aan de Grote Kreek. Dat was een hele klus. Het is verbazend hoe snel wilgen nieuwe dijken koloniseren: schietwilgen, kraakwilgen, grauwe wilgen en zelfs krulwilgen. Nieuw hier is de snelgroeiende balsempopulier, een invasieve exoot die in opmars is.

Voor een fotoverslag: klik hier.

Na de kapwerken worden de bramen gehakseld en kan het Havenbedrijf een schapenraster laten plaatsen. Door hier tijdelijk een kleine kudde schapen te laten grazen kunnen we een open, bloemrijke vegetatie creëren: het biotoop voor bruine blauwtjes.