Luithagen Haven: Een windturbine te veel vlakbij Ekeren


dinsdag 25 september 2018

Net op het moment dat in Vlaanderen het licht dreigt uit te gaan omdat zes van de zeven kernreactoren buiten gebruik zijn is het niet evident om een nieuwe windturbine in vraag te stellen.

Het Antwerps havengebied is één van de uitgelezen industriële omgevingen om een grootschalig windmolenpark uit te bouwen. In het zuidelijke deel van de haven staan nu 28 grote turbines die deel uitmaken van het industriële landschap en die niet worden gecontesteerd.

Op dit ogenblik loopt er een openbaar onderzoek (tot 27 september ek!) voor een nieuwe turbine ten westen van Ekeren op de rand van het bedrijventerrein Luithagen. Net over de Luithagenbrug in het verlengde van het Groot Hagelkruis. Vlak bij de natuurgebieden Ekers Moeras en Bospolder en op zo’n 500 meter van de woonwijken Schoonbroek-Leerwijk-Rozemaai. Een turbine met een tiphoogte van 230 meter. Dat is bijna 4 keer de hoogte van de Sint Lambertustoren.

Deze windturbine heeft niet enkel een grote impact op de nabijgelegen natuurgebieden Bospolder en Ekers Moeras. Niet minder dan 280 woningen in Ekeren zullen onderhevig zijn aan slagschaduwhinder. 4 uur per jaar en 30 minuten per dag wordt als normaal beschouwd maar een groot deel van de woningen krijgt meer te verwerken. Het meest westelijk deel van de woonwijk Leerwijk valt binnen de zone tussen 16 tot 32 uur/jaar.

Het Antwerpse havengebied op de rechteroever heeft een oppervlakte van 6.784 hectare. Binnen die ruimte moeten locaties voor windturbines gekozen worden die zo weinig mogelijk negatieve impact hebben op mens en natuur.

De windturbine aan de Transcontinentaalweg staat veel te dicht bij de Ekerse woonwijken en de natuurgebieden Bospolder en Ekers Moeras. De impact op de natuurwaarden en op het welzijn van de Ekerse burgers is te groot om deze windturbine te vergunnen op basis van een technisch dossier dat vol staat van veronderstellingen en beweringen en geen objectieve weergave is de realiteit.

Bij het plannen van windparken is het verstandig om omwonenden inspraak te geven en hun stem ook echt te laten meetellen. Het ontwerpen en uitvoeren van een winderenergieproject moet een participatief proces zijn waarbij alle belanghebbenden ook werkelijk inspraak hebben in het ontwerp, de uitvoering en het bedrijf van het project.

Het getuigt van arrogantie en misprijzen ten opzichte van de bewoners van Ekeren dat een vergunning voor een windturbine vlakbij hun woongebied wordt aangevraagd zonder overleg met de burger, zonder transparantie en zonder de burger echt te informeren en echt te betrekken.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 27 september 2018. Dat is heel kort dag! Wie nu geen bezwaar maakt kan later niet meer tussenkomen via andere beroepsprocedures indien de vergunning toch wordt afgeleverd.

Onze volledige informatie kan je vinden op onze website via deze link.

Bezwaarschriften kunnen worden ingediend: