Positief over bouwaanvraag Opstalvallei


maandag 29 juni 2015

De voorbije maand hing de bouwaanvraag van Opstalvallei uit. Hierbij wordt na jaren overleg vorm gegeven aan het natuurcompensatiegebied Opstalvallei. We vonden het opportuun om een positief bezwaarschrift in te dienen.

Hoogwaardige natuur

In het kader van het strategische planningsproces voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven zijn er een aantal afspraken gemaakt tussen de sectoren landbouw, natuur en haven. Op de Antwerpse rechteroever is er gekozen voor inbreiding, waardoor hoogwaardige natuur in het Vogelrichtlijngebied De Kuifeend zal verloren gaan. Een Vogelrichtlijngebied geniet Europese bescherming, waardoor de aanwezige natuurwaarden bij het verdwijnen verplicht gecompenseerd moeten worden.

Na een jarenlang overleg tussen alle betrokken partijen, bleek de Berendrechtse Polder (intussen beter bekend als Opstalvallei) het meeste geschikt. De Opstalvallei is omwille van zijn ligging en de nabijheid van andere natte natuur uitermate geschikt voor de succesvolle ontwikkeling van nieuwe, robuuste habitats waarin de beoogde doelsoorten als roerdomp, bruine kiekendief en kuifeend zich kunnen vestigen. Bovendien waren een groot deel van de gronden reeds in eigendom van de stad Antwerpen en van het Gemeentelijk Havenbedrijf.

Van landbouw naar natuur?

Alvorens de plannen van het natuurcompensatiegebied Opstalvallei op tafel lagen, zou er in het westelijke deel van Opstalvallei een wachtdok komen voor lichters en het oostelijke deel was voorbestemd voor sliblagunering. Slechts een beperkt deel was nog voorbehouden voor landbouw. Van een historische polder was dus al lang geen sprake meer.

Bij het uitwerken van een compensatiegebied voor die Europees beschermde natuur in de haven, werd rekening gehouden met alle sectoren, dus ook met de landbouwsector. Door te kiezen voor een robuust natuurgebied, worden zo weinig mogelijk landbouwgronden in gebruik genomen en kan toch aan de door Europa opgelegde natuurdoelstellingen worden voldaan.

Meer dan natuur alleen

Ook met het historisch karakter van Opstalvallei werd rekening gehouden. Zo zal de Antitankgracht en haar bunkers volledig behouden blijven. Ook de historische bomen en landschapsdijken zoals de Berendrechtse dijk blijven bewaard.

Naast voordelen voor de fauna en flora, biedt een dergelijk gebied ook voordelen voor de mens onder de vorm van ecosysteemdiensten. Denken we maar aan het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit, natuurrecreatie om het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens te verbeteren, enz.

We hebben beslist om de bouwvergunning in zijn totaliteit gunstig te beoordelen. Ons bezwaarschrift lees je hier.