De boer... hij ploegde voort.

Opstalvallei: een natuurgebied in wording.


zondag 24 april 2016

Op 12 april 2016 kwam Rob Van de Velde, schepen van ruimtelijke ordening, erfgoed en groen praten in Berendrecht over de structuurschets Berendrecht-Zandvliet, de Opstalvallei en de plannen voor winturbines in de regio.

Het weekblad De Polder zette van deze infovergadering een verslagje op haar website. Dat willen wij jullie zeker niet onthouden.

“ De Antwerpse schepen voor ruimtelijke ordening Rob Van de Velde (N-VA) is gekant tegen de komst van natte natuur in de bedreigde Opstalpolder. “De Opstalpolder onder water zetten is in tegenspraak met het bestrijden van wateroverlast elders in Berendrecht. Wij gaan er voor zorgen dat alle betrokken partijen mekaar kunnen vinden en landbouw en natuur kunnen verzoend worden” zei de schepen. Met zijn uitspraken is er opnieuw hoop om de Opstalpolder te bewaren.

Volgens de huidige plannen moet de Opstalpolder, op het grondgebied van Berendrecht en Stabroek, verdwijnen om plaats te maken voor 170 hectaren kunstmatige natuur. Deze nieuwe natuur zou nodig “om natuur te compenseren” die verloren gaat door de havenontwikkeling. – Omdat de Opstalpolder nog een actief landbouwgebied is kwam er heel wat protest van landbouwers en buurtbewoners.
Poldergebied bewaren.

Van de Opstalpolder bijna 170 hectaren nat natuurgebied maken ziet schepen Rob Van de Velde niet zitten. “De wateroverlast in Berendrecht, waarbij kelders en weilanden, geregeld onder lopen kan niet gecombineerd worden met de polder onder water te zetten. Het is de intentie van de stad is om een oplossing te vinden waarbij zoveel mogelijk poldergebied bewaard blijft. Wij gaan er voor zorgen dat alle betrokken partijen rond de tafel komen”. De schepen heeft zijn beslissing laten weten aan het Havenbedrijf en aan de provincie. Daarmee lijkt de Opstalpolder gered, temeer daar Van de Velde ook opriep tot een soort van vredespact tussen boeren en groen. (FSE)”

Na het lezen van deze persimpressie van FSE zwalpte wellicht een significant deel van de bevolking van Berendrecht dansend door de straten. Wie het boek ‘Laat mij A charmeren’ van schepen Rob Van de Velde heeft gelezen weet dat hij niet vies is van straffe uitspraken. Dat is nu eenmaal eigen aan politici die zich willen vermarkten. Maar wij kunnen echt niet geloven dat een schepen van groen meegaat in het dwaze verhaal dat de Polder van Berendrecht onder water zal worden gezet. De Opstalvallei is immers de Hedwigepolder niet.

De uitgegraven depressies en vijvers in de Opstalvallei kunnen onmogelijk leiden tot extra wateroverlast. Integendeel, net als retentiebekkens die worden aangelegd om wateroverlast te voorkomen, zullen zij de waterbergende capaciteit van de polder sterk vergroten. Dat is een pluspunt tegen de wateroverlast in Berendrecht en geen extra bedreiging.

Overigens is de Opstalvallei recent ingekleurd als natuurgebied op de gewestplannen. Voorheen was die planologisch aangeduid als ‘buffergebied’, ‘gebied voor sliblagunering met nabestemming natuur’ en woonuitbreidingsgebied. Slechts een klein stuk ten noorden van de Berendrechtse dijk was bestemd voor landbouw.

Ter voorbereiding van de inrichting van de Opstalvallei als natuurgebied hebben AG Vespa (het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen) en de stad Antwerpen hun terreinen in de Opstalvallei overgedragen aan het Havenbedrijf. In afwachting van de aflevering van de bouwvergunning kan hier al gestart worden met natuurbeheer. Een aantal percelen grasland werden recent door het Havenbedrijf geselecteerd voor schapenbegrazing.

Natuurpunt Antwerpen Noord - Percelen grasland werden omgeploegd- Foto: Willy Ibens
 Percelen grasland werden omgeploegd- Foto: Willy Ibens

 

Een landbouwer uit de onmiddellijke omgeving dacht er anders over. Op donderdagnamiddag 21 april 2016 werden op een uurtje de betrokken graslanden omgeploegd. Zonder vergunning om de vegetatie te wijzigen, zonder toelating van het Havenbedrijf en zonder enig zakelijk recht om deze gronden te bewerken.

Wij waren toevallig met onze Groene tornado’s ter plekke na een dagje werken in de Opstalvallei toen dit gebeurde. Onze argumenten dat zulke zaken niet door de beugel konden en contraproductief waren, drongen niet door. De boer… hij ploegde voort.

Met zo’n tegendraadse mentaliteit komen wij nooit tot de vooropgestelde natuurdoelstellingen in de Opstalvallei. Een vredespact betekent knopen doorhakken en de afspraken nakomen die werden gemaakt rond de Opstalvallei. Zo niet komen andere polders in beeld voor natuurinrichting. Met nieuwe rechtsonzekerheid als gevolg voor heel wat landbouwers in de streek die zich wel aan de wet weten te houden.

Om de schapenbegrazing op te starten zoals voorzien vragen wij dat de percelen op kosten van de betrokken landbouwer worden heringezaaid met een mengsel van gras en kruiden. Wij zijn benieuw naar de reactie van het Havenbedrijf.

Wordt vervolgd…

Willy Ibens